Anslagsmottagare 2009

Evalotte Mörelius, Barnsjuksköterska, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, US
Projekt: Stress och samspel mellan mamma och barn – en randomiserad studie där olika vårdmetoder jämförs.

Den planerade studien avser undersöka stress och samspel mellan mor och barn som föds tidigt när de vårdas enligt kängurumodell jämfört med befintlig vårdform. Kan samspelet förbättras och stressreaktionen dämpas om mamma och barn vårdas nära varandra efter förlossningen? Barnen följs upp under det första levnadsåret varvid man mäter samspel, anknytning och stress.

Katarina Kågedal, ämneslärare vid Avdelning för experimentell patologi.

Projekt: Niemann-Pick typ C1 proteinets betydelse för Alzheimers sjukdom.

Forskargruppen har funnit en uppreglering av Niemanm-Pick genen och proteinet i hjärnan hos Alzheimers patienter. Man har också funnit att en nedreglering av genen i cellmodeller skyddar mot celldöd. I fortsatta studier planeras att undersöka Niemann-Pick genens betydelse för utvecklingen av Alzheimers sjukdom och i djurmodeller studera behandling som över- eller underuttrycker Niemann-Pick typ C1 proteinet.